LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017

Lịch công tác tháng 7 của BGH MN SC


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

                  Mạo Khê, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7

CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 
   

 

           Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của trường. Hiệu trưởng phân công lịch trực trường trong tháng 7 của BGH như sau:

TT

NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

NGÀY TRỰC

NHIỆM VỤ

01

Đặng Thị Giang

Phó Hiệu trưởng

-Trực tuần 1/7/2017 tức từ ngày 3 đến ngày 8/7/2017

-  Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền

-   Phân công nhiệm vụ nếu có thay đổi, sử lý công văn, -Bao quát quản lý chung các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

02

Lưu Ngọc Nhung

Hiệu trưởng

-Tuần 2/7/2017 tức từ ngày 10 đến ngày 15/7/2017

 

- Điều hành chung các hoạt động của nhà trường

03

Bùi Thị Lan

P.Hiệu trưởng

Tuần 3/7/2017 tức từ ngày 17 đến 22 /7/2017

-  Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền

-   Phân công nhiệm vụ nếu có thay đổi, sử lý công văn, -Bao quát quản lý chung các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

04

Đoàn Thị Tuyết Hồng

P.Hiệu trưởng

- Tuần 4/7/2017 tức từ ngày 24 đến 30/7/2017

-  Điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền

-   Phân công nhiệm vụ nếu có thay đổi, sử lý công văn, -Bao quát quản lý chung các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 

Nơi nhận:

- Website của trường;

- Bảng hoạt động chuyên môn.

                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                             (Đã Ký/)

 

 

 

 

                                                          Lưu Ngọc Ngung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu