Lịch công tác tháng 5/ 2017


  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :……/TB-TrMN

Mạo Khê, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

 

 1 – Trọng tâm:

 - Tổ chức các hoạt động chuyên môn theo đúng kế hoạch đã triển khai chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng – Sức khỏe trẻ thơ" năm học 2016  -  2017

            - Tổ chức kiểm tra học kỳ II, hoàn thành đánh giá học sinh theo quy định

            - Xét duyệt thi đua năm học 2016 – 2017

            - Tiếp tục công tác kiểm tra nôi bộ, tự đánh giá thu thập minh chứng cho KĐCLGD

            - Tiếp tục công tác BDTX

            - Tổng kết năm học

 

2 – Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

04/5

- Họp hội đồng

BGH trường

06/5

- Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng – Sức khỏe trẻ thơ"

CBGV-NV trường

08-12/5

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II trên từng nhóm lớp

BGH, TT, Tổ phó chuyên môn

13/5

- Xét duyệt thi đua năm học 2016 - 2017

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường

15-18/5

- Hoàn thiện Hồ sơ Thi đua – Khen thưởng và nộp về Phòng GD&ĐT

BGH, Hành chính

19-24/5

- Họp tổng kết các nhóm lớp

GVCN, ban đại diện CMHS

25/5

- Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

BGH, GVCN lớp 5 tuổi

26/5 – 31/5

- Đánh giá chuẩn nghề nghiêp

CBGV-NV

 

- Tổng kết năm hoc

CBGV-NV

Ghi chú:

- Ngoài lịch công tác nêu trên, BGH nhà trường, các đoàn thể, các bộ phận sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của cấp trên./.

 

Nơi nhận:

- Trang web của trường;

- BGH,CĐ;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lưu Ngọc Nhung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu