Công tác tháng


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-MNSC

Mạo Khê,  ngày 04  tháng 9 năm 2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9.2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:
1.Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2014-2015 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
2. Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
3. Khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học
4. Họp phụ huynh đầu năm học

* Lịch cụ thể :

        

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người thực hiện

1-4

Chuẩn bị khai giảng năm học mới

Toàn trường

05

Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015  và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Toàn trường

06

Họp triển khai nhiệm vụ tháng 9

Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

08

Tổ chức cho trẻ vui Tết Trung thu

GV+PH

15-25

Hội nghị CB,VC,LĐ cấp tổ

Tổ trưởng CM

18

Khám sức khỏe học sinh

CB y tế

25

Duyệt kế hoạch năm học

BGH + CTCĐ

26

Họp phụ huynh các lớp

GV

30

Họp bình xét thi đua tháng 9/2014

HĐTĐ

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH, TTCM (c/đ)

- BCH Công đoàn (p/h)

       - GV,NV (t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

Lưu Ngọc Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu