KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3– 2014


 

 

UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 13/KH- MNSC
 
           Mạo Khê,  ngày  05  tháng 3  năm 2014
 

                                                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3– 2014

Trọng tâm:

 

1. Chỉ đạo thực tập sư phạm
2. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.
3. Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ..
 
 Lịch cụ thể :           

 

Ngày
Nội dung công tác
Bộ phận, người chủ trì
3-7
Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm; hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.
Hiệu trưởng
7
Họp triển khai nhiêm vụ tháng 3/2014.
Sinh hoạt chuyên môn
Hiệu trưởng
P. Hiệu trưởng
8
Tổ chức giao lưu gặp mặt nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.
 BGH  phối hợp với BCH Công đoàn
12
Kiểm tra trình độ công nghệ thông tin của giáo viên
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng + Tổ CNTT
17-20
Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
 
Đ/c Bùi Thị Lan + CB Ytế
24-28
Kiểm tra chuyên môn
 
BGH+ TTCM
28
Họp bình xét thi đua tháng 3.2013
BGH
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆUTRƯỞNG  
- Website của trường;                                             
 - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Bẩy