LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4-2014


 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:   17  /KH- MNSC

   Mạo Khê,  ngày  05  tháng 4  năm 2014

        

                                                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4– 2014

 
 

 

 

 

Trọng tâm:

1. Tổ chức Ngày hội vui khỏe của Bé

2. Tổng kết công tác chỉ đạo thực tập.

3.Đánh giá trẻ cuối năm học.

 

Lịch cụ thể :  

           

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

05/4

Họp triển khai nhiêm vụ tháng 4/2014.

Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

07/4

Tổ chức Ngày hội vui khỏe của Bé và trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo phát triển vận động cho trẻ

Ban giám hiệu

15-29/4

Đánh giá trẻ cuối năm theo chuẩn phát triển từng độ tuổi.

 GVCN các nhóm lớp

18/4

- Tổng kết công tác chỉ đạo thực tập

- Tổng kết chuyên đề “Bé mầm non với đồng dao, ca dao và dân ca Việt nam”.

BCĐ thực tập

BGH

23-25

Kiểm tra chuyên môn

BGH+ TTCM

28

Họp bình xét thi đua tháng 4.2014

BGH

 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)                                                               

- Website của trường;                                                                                

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Bẩy