Lịch trực tết nguyên đán Ất mùi 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:56 /MNSC

          Mạo Khê, ngày  10  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục huyện Đông Triều

 

Thực hiện Công văn số 162/UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;Công văn số 81/PGD&ĐT  huyện Đông Triều về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán.

Trường mầm non Sơn Ca báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của BGH, giáo viên, nhân viên trường mầm non Sơn Ca như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Lê Thị Hồng ( MG 5TC)

 

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0987420268

0963717359

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Lưu Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Duyên

Hiệu Trưởng

Nhân viên

0914348238

01685112123

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Đào Thu Phương(MG 4TA))

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01226426009

01216473357

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Bùi Thị Lan

Nguyễn Thị Vi(MG 3TB)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01695482477

01267047123

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Lưu Ngọc Nhung

Trịnh Thị Nhẫn

Hiệu Trưởng

Nhân viên

0914348238

01689272928

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Trương Thị Hồng Liên(MG5T B)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0987420268

01657841667

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Kim Tuyết(MG4TB)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01226426009

0968555498

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Bùi Thị Lan

Thân Thị Thu Thảo( NT B)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01695482477

01283139386

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Vũ Thị Hằng ( MG 5T A)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0987420268

0902197665

10

Ngày 24/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Lưu Ngọc Nhung

Lê Thị Thúy Ân

Hiệu Trưởng

Nhân viên

0914348238

01668812315

11

Ngày 25/02/2015

(tức mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phạm Thị Lành( MG 3T A)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01226426009

01633789888

12

Ngày 26/02/2015

(tức mùng 8 tết)

Bùi Thị Lan

Vũ Thị Kim Thương ( NT A)

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

01695482477

0904697176

13

Ngày 27/02/2015

(tức mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Lê Thị Hợi

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

 

01226426009

0988024717

14

Ngày 28/02/2015

(tức mùng 10 tết)

Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

Phó hiệu trưởng

0987420268

         

 

Trường mầm non Sơn Ca trân trọng báo cáo phòng giáo dục huyện và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

-Trang TTĐT của trường

- Lưu: VT

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu