Công tác Tháng 1


PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                   Số: 05 /TB-MNSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Mạo Khê, ngày 01 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CÔNG TÁC THÁNG 1/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 1/2015:

 1. Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 1

2. Sơ kết học kỳ 1

3. Đánh giá kết quả thi đua tháng 1

*Triển khai thực hiện:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

03/01

 

 Sinh hoạt chuyên môn tháng 1/2015

Toàn trường

05/01

Duyệt kế hoạch chủ đề của giáo viên và đưa vào thực hiện.

 

HP + Các tổ CM

19-23/01

 

   Kiểm tra ,dự giờ các lớp.

 

HP + Các tổ CM

24/01

   Sơ kết học Kỳ I

 

        Toàn trường

30/01

   Đánh giá kết quả thi đua tháng 1

 

        BGH+ TTCM

         

 

 

 

Nơi nhận:                                                   

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH, TTCM (c/đ)

- BCH Công đoàn (p/h)

  - GV,NV (t/h)

Hiệu trưởng

( Đã ký)

 

 

Lưu Ngọc Nhung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu