Công tác tháng 12-2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN SON CA

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 04 /TB-MNSC

Mạo Khê,  ngày  05  tháng 12 năm 2014

     THÔNG BÁO

CÔNG TÁC THÁNG 12– 2014

Trọng tâm:

1. Kiểm tra dánh giá việc thực hiện việc thực hiện chuyên đề DD và VSATTP cho trẻ.

2. Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

3. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

4. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014-2015

 

 Lịch cụ thể :           

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

3

Họp triển khai công tác tháng 12

Toàn trường

4

Sinh hoạt chuyên môn

P. Hiệu trưởng

8

Kiểm tra đánh giá việc  thưc hiện tổ chức chuyên đề DD và VSATTP cho trẻ.

BGH

12

Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ

Đ/c Bùi Thị Lan + CB y tế

15 -18

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi viên giỏi cấp trường.

BGH + TTCM

22

 Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam

GV

24-28

Kiểm tra chuyên môn

 

BGH+ TTCM

28

Họp bình xét thi đua tháng 12.2015

HĐTĐ

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH, TTCM (c/đ)

- BCH Công đoàn (p/h)

        - GV,NV (t/h)

HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

Lưu Ngọc Nhung

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu