Công tác tháng 11


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TB-MNSC

Mạo Khê,  ngày 03  tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11– 2014

 

 

 

  • Nhiệm vụ trọng tâm:

             1.Tập huấn chuyên môn cho giáo viên

                2. Thao giảng chào mừng ngày 20/11

               3. Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

      * Lịch cụ thể :                 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người thực hiện

6

Đón đoàn KT của Phòng GD&ĐT: KT việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Toàn trường

8

- Họp triển khai nhiệm vụ tháng 11

- Tập huấn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

- Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

Đ/C Nguyễn Thị Thu Hằng

P. Hiệu trưởng

15

Thao giảng: Tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong lớp học thông minh.

P, Hiệu trưởng + TTCM

18

Dự Lễ Kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; tuyên dương các Nhà giáo tiêu biểu năm học 2013-2014.

Các cá nhân tiêu biểu được trường bình chọn

20

Tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH+BCHCĐ

28

Họp bình xét thi đua tháng 11

HĐTĐ

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH, TTCM (c/đ)

- BCH Công đoàn (p/h)

- GV,NV (t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu