Thông báo chương trình công tác tháng 11/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

Số: 120 /TB - MNSC

 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Mạo khê, ngày 02 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 - 2019

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường năm học 2019-2020

- Đón đoàn kiểm tra công tác đảng phường Mạo Khê

- Đón đoàn kiểm tra hồ sơ về công tác chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-Tổ chức tiệc Buffe cho trẻ

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Từ ngày 02/11 đến ngày 12/11/2019

Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường năm học 2019-2020

BGH, GVCN

Ngày 14/11/2019

Đón đoàn kiểm tra công tác đảng phường Mạo Khê

Chi bộ, đảng viên

Từ ngày16/11 đến  ngày 25/11/2019

Đón đoàn kiểm tra hồ sơ về công tác chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng.

CBGVNV

 Ngày 13/11/2019

Tổ chức tiệc Buffe cho trẻ

CBGVNV

Ngày 18/11/2019

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

CBGVNV

Ngày 20/10/ 2019

Kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

CBGVNV

 

Nơi nhận: 

                               Hiệu trưởng

-CBGVNV trường(t/h);

 

-Cổng TTĐT Trường;

                     Phạm Thị Phương Thảo

-Lưu VT.

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu