công tác trọng tâm tháng 3/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                           Mạo Khê, ngày 02 tháng 3 năm 2019

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019

Công tác trọng tâm:

Tổ chức kiểm tra toàn diện theo kế hoạch kiểm tra nôi bộ

Tổ chức  hội thi chuyên đề: "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm".

Hoàn thiệu hồ sơ đón đoàn kiểm tra

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02-30

Làm tốt công tác phát triển giáo dục, dui trì sĩ sỗ trẻ ra lớp đạt kế hoạch

BGH+TTCM+CTCĐ

 

02/3/2019

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần 25-28

BGH+TTCM+CTCĐ

 

03-15/3

Tổ chức thực hiện kế hoạch "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

BGH+GV+HS

 

16-18

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 26/3 ngày thành lập ĐTNCS HCM.

 

18-24

Kiểm tra đánh giá các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, kiểm tra việc xây dựng KHGDMN theo thông tư 28

BGH+GV

 

25-26

Đón đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019

Lãnh đạo PGD&ĐT

 

30/3

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3

BGH+TTCM +GV

 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                         Lưu Ngọc Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu