Tài chính công khai ngày 02/01/2020


           Tổng số trẻ báo ăn : 251  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.016.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.016.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu