Tài chính công khai ngày 25/11/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 246  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.936.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.936.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu