Tài chính công khai ngày 22/09/2020 


 

Tài chính công khai ngày 18/09/2020  

Tài chính công khai ngày 17/09/2020  

Thời khóa biểu năm học 2020-2021  

Thời khóa biểu năm học 2020-2021

Tài chính công khai ngày 14/09/2020  

Thực đơn tháng 09/2020  

Tài chính công khai ngày 13/07/2020  

Tài chính công khai ngày 10/07/2020  

Tài chính công khai ngày 09/07/2020  

Tài chính công khai ngày 08/07/2020  

Tổng số trẻ báo ăn : 282 trẻ - Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ - Tổng tiền ăn của trẻ : 4.512.000đ - Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.512.000đ - Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6