Tài chính công khai ngày 16/12/2019

Tổng số trẻ báo ăn : 249 trẻ
- Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
- Tổng tiền ăn của trẻ : 3.984.000đ
- Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.984.000đ
- Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu