Thống kê chất lượng năm học 2017-2018


Tống kê chất lượng năm học 2017 - 2018

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

324

318

98,1

5

1,54

1

0.3

324

100

0

0

 

 

                                                                                          

                                                                                             Phó hiệu trưởng

 

 

                                                                                                Đặng Thị Giang


No comments yet. Be the first.