15.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
A11.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 06/01/2021


           Tổng số trẻ báo ăn : 235  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 18.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.230.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.230.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Calendar
Today: Friday, 22 / 01 / 21

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên