15.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
A11.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 26/10/2020


           Tổng số trẻ báo ăn : 237  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.792.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.792.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Calendar
Today: Wednesday, 28 / 10 / 20

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên