Asset Publisher

Thực đơn tháng 04/2019

Thực đơn tháng 04/2019


TR­ƯỜNG  MẦM  NON SƠN CA

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 04 - 2019

(Thực hiện từ ngày 01/04 /2019 đến ngày 30/04 /2019

 

Tuần I: Từ ngày 01/04/2019  đến 06/04/2019               ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

01/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN XƯƠNG

( CÀ RỐT )

 

Thứ 3

02/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ RIM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

RAU CẢI

 

Thứ 4

03/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 5

04/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH BÍ 

NẤU THỊT GÀ

 

BÁNH MÌ – SỮA

(CHÁO GÀ)

 

Thứ 6

05/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

(RAU NGÓT)

 

Thứ 7

06/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH KHOAI XƯƠNG

 

 

BÚN THỊT

( CÀ RỐT)

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

TUẦN  II THÁNG 04 NĂM 2019

 

Tuần II: Từ ngày 08/04/2019 đến 13/04/2019                   ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

08/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU CẢI NẤU THỊT

 

 

BÚN CUA

( RAU CẢI )

 

Thứ 3

09/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH BÍ NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 4

10/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU CUA

 

 

BÁNH MÌ - SỮA

( BÚN XƯƠNG )

 

Thứ 5

11/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

 RAU CẢI

 

Thứ 6

12/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

( RAU NGÓT )

 

Thứ 7

13/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 03  năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

                                                                       TUẦN  III THÁNG 04 NĂM 2019

 

Tuần III: Từ ngày 15/04/2019  đến 20/04/2019            ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

14/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 RAU CỦ

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

CHÁO THỊT

( RAU NGÓT )

 

Thứ 3

15/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

BÚN CUA

( RAU CẢI )

 

Thứ 4

16/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

BÁNH MÌ - SỮA

( CHÁO NGAO )

 

Thứ 5

17/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 6

18/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

( RAU CẢI )

 

Thứ 7

19/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÁO THỊT BÒ

BÍ ĐỎ

 

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

TUẦN  IV THÁNG 04 NĂM 2019

 

Tuần IV: Từ ngày 22/04/2019 đến 27/04/2019                   ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

22/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG RÁN

 

CANH RAU MÙNG TƠI NẤU CUA

 

 

CHÁO THỊT BÒ

BÍ ĐỎ

 

 

Thứ 3

23/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 

CANH RAU CẢI NẤU THỊT BÒ

 

BÚN CUA

( RAU CẢI )

 

 

Thứ 4

24/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH BÍ NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 5

25/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

 RAU CẢI

 

Thứ 6

26/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

( RAU NGÓT )

 

Thứ 7

27/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 03  năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

 

TUẦN  V THÁNG 04 NĂM 2019

 

Tuần IV: Từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019                   ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

29/04/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG RÁN

 

CANH RAU MÙNG TƠI NẤU CUA

 

 

CHÁO THỊT BÒ

BÍ ĐỎ

 

 

Thứ 3

30/04/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 

CANH RAU CẢI NẤU THỊT BÒ

 

BÚN CUA

( RAU CẢI )

 

Thứ 4

01/05/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH RAU CẢI CÚC

NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 5

02/05/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

 RAU CẢI

 

Thứ 6

03/05/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

CÀ RỐT

 

Thứ 7

04/05/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 03  năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung