Asset Publisher

Thực đơn tháng 03/2019

Thực đơn tháng 03/2019


TR­ƯỜNG  MẦM  NON SƠN CA

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - 2019

(Thực hiện từ ngày 01/03 /2019 đến ngày 30/03 /2019

 

Tuần I: Từ ngày 04/03/2019  đến 09/03/2019               ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

04/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN XƯƠNG

 

 

Thứ 3

05/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ RIM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

RAU CẢI

 

Thứ 4

06/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 5

07/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH BÍ 

NẤU THỊT GÀ

 

BÁNH MÌ – SỮA

 

Thứ 6

08/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

09/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH KHOAI XƯƠNG

 

 

BÚN THỊT

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

TUẦN  II THÁNG 03 NĂM 2019

 

Tuần II: Từ ngày 11/03/2019 đến 16/03/2019                   ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

11/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU CẢI NẤU THỊT

 

 

BÚN CUA

 

Thứ 3

12/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH RAU CẢI CÚC

NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 4

13/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU CUA

 

 

BÁNH MÌ - SỮA

 

Thứ 5

14/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

 RAU CẢI

 

Thứ 6

15/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

16/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 02  năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

                                                                       TUẦN  III THÁNG 03 NĂM 2019

 

Tuần III: Từ ngày 18/03/2019  đến 23/03/2019            ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

18/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT BÒ HẦM

 RAU CỦ

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

CHÁO THỊT

 

 

Thứ 3

19/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

BÚN CUA

 

Thứ 4

20/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

BÁNH MÌ - SỮA

 

Thứ 5

21/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 6

22/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

23/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÁO THỊT BÒ

BÍ ĐỎ

 

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

TUẦN  IV THÁNG 03 NĂM 2019

 

Tuần IV: Từ ngày 25/03/2019 đến 30/03/2019                   ( NHÓM TRẺ CƠM NÁT )

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

25/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU BẮP CẢI NẤU THỊT

 

 

BÚN CUA

 

Thứ 3

26/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

CANH RAU CẢI CÚC

NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 4

27/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU CUA

 

 

BÁNH MÌ - SỮA

 

Thứ 5

28/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÁO NGAO

 RAU CẢI

 

Thứ 6

29/03/2019

 

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

30/03/2019

 

SỮA

 META CARE

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 02  năm 2019

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung