Asset Publisher

Thông báo công tác trọng tâm của tháng 1/2018

Thông báo công tác trọng tâm của tháng 1/2018


Thông báo công tác trọng tâm của tháng 1/2018

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:     /KH- TrMN 

                                   Mạo Khê, ngày 05 tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 1/2018

Trọng tâm:

Lịch cụ thể :

-Tổ chức sơ kết học kỳ I, Nộp sơ kết học kỳ I về Phòng GD &ĐT

-Kiểm tra kiểm định chất lượng và các báo cáo hoàn thiện để đoàn kiểm định phòng GD&ĐT kiểm tra lần 1

-Kiểm tra quy chế chuyên môn; Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích ở các lớp.

-Kiểm tra toàn diện giáo viên ở các lớp theo kế hoạch

-Tăng cường kiểm tra đột xuất ở các lớp

-Tổ chức gian hàng chợ tết ở các nhóm lớp

Thời gian T.1

Nội dung công việc

Người thực hiện

 1-6

Tổ chức sơ kết học kỳ I

CB,GV,NV

8-12

Kiểm tra các nhóm hoàn thiện kiểm định chất lượng

HĐKĐ

15-19

Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích ở các nhóm lớp

 

BGH – Ytế trường học

GVcác lớp

24-26

Đón đoàn kiểm tra kiểm định về kiểm tra lần I

BGH+ TTcác nhóm kiểm định

29

Tổ chức kiểm tra gian hàng chợ tết ở các nhóm lớp

BGH+CTCĐ+TTCM

30-31

Kiểm tra toàn diện các nhóm lớp theo kế hoạch

BKTNBTH

 

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2.

BGH,CĐ,CM

 

Nơi nhận:

                          HIỆU TRƯỞNG

-Website của trường;

                              (Đã ký)

-Lưu:VT

   

                           Lưu Ngọc Nhung