Asset Publisher

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2018-2019

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

 

Bảng phân công giáo viên giảng dạy năm học 2018 - 2019

STT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ đào tạo

 

1

Nhóm trẻ 24- 36 tháng D1

33

Vũ Thị KimThương

Ty  Thị Ba

Nguyễn Thị Thúy

ĐH

ĐH

ĐH

2

Nhóm trẻ 24- 36 tháng D2

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Bích Liên

ĐH

TC

3

MG 3- 4  tuổi A1

 

27

Vũ Thị Hằng

Nguyễn Thị Thoan

ĐH

ĐH

4

MG 3 – 4 tuổi A2

27

Nguyễn Thị Thúy Liên

Trần Thị Lan Hương

ĐH

TC

5

MG 4- 5 tuổi  B1

30

Phạm Thị Lành

Nguyễn Thị Vi

ĐH

6

MG 4- 5 tuổi  B2

30

Phạm Thị Thắm

Vũ Thị Vân Anh                

ĐH

TC

7

MG  4- 5 tuổi  B3

30

Trương Thị Hồng Liên

Đào Thị Phương

ĐH

ĐH

8

MG  4- 5 tuổi  B4

18

Nguyễn Thị Huyên

Phạm Thị Trà My

ĐH

ĐH

9

MG 5- 6 tuổi  C1

30

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Tô Thị Hoài

10

MG 5- 6 tuổi  C2

30

Lê Thị Hồng

Phạm Thị Phương

ĐH

ĐH

11

MG 5- 6 tuổi  C3

32

Thân Thị Thu Thảo

Hoàng Thị Thu

ĐH

ĐH

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 ( Đã ký)

 

                                                                                                          Lưu Ngọc Nhung