Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017


                                       Phân công biên chế số trẻ và giáo viên phụ trách các nhóm lớp như sau

Điểm trường

Tên nhóm, lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ

CM

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Trung

tâm

 Hòa Bình

1

Nhóm trẻ 18  - 24 tháng - D1

20

Vũ T Vân Anh

Nguyễn Thị Hiển

TC

 

HĐTV

2

Nhóm trẻ 24 – 36 tháng  - D2

20

Nguyễn Thị Vi

Phạm T Trà My

TC

 

Đang học ĐH

3

Lớp MG 3 tuổi A1

24

Trần T Lan Hương

Thân Thu Thảo

TC

TC

 

Đang học ĐH

4

Lớp MG 3 tuổi A2

24

Nguyễn Thị Thúy

Vũ T KimThương

TC

ĐH

Đang học ĐH

 

5

Lớp MG 4 tuổi B1

25

Hoàng Thu Hà

Nguyễn Thị Kim Tuyết

TC

 

6

Lớp MG 4 tuổi B2

25

Trần Thị Tuyền

Nguyễn T Thanh Huyền

ĐH

TC

 

Đang học ĐH

7

Lớp MG 4 tuổi B3

24

Vũ Thị  Hằng

Phạm Thị Lành

ĐH

ĐH

 

8

Lớp MG 5 tuổi C1

36

Đào Thu Phương

Trương Hồng Liên

ĐH

Đang học ĐH

 

9

Lớp MG 5 tuổi C2

36

Tô Thị Hoài

Nguyễn T Thúy Liên

 

Đang học CĐ

10

Lớp MG 5 tuổi C3

35

Lê Thị Hồng

Hoàng Thị Thu

 

Đang học ĐH

 

 

 

Cộng

- 02 nhóm:

+ 18-24 tháng;

+ 25 -36 tháng.

- 08 lớp:

     + 2 lớp 3 tuổi;

     + 3 lớp 4 tuổi;

     + 3 lớp 5 tuổi.

245

20 GV

TC: 7

CĐ: 8

ĐH: 5

 

 

 

Vĩnh Phú

1

Nhóm trẻ 18 – 24 tháng  D3

14

1 trẻ tăng động

Ty Thị Ba

Nguyễn T Bích Liên

ĐH

TC

 

 

2

Lớp MG 4 tuổi B4

20

Nguyễn Thị Huyên

Nguyễn Thanh  Huyền

TC

Đang học ĐH

Đang học ĐH

 

 

Cộng

 

- 01 nhóm:

+ 25 -36 tháng.

- 01 lớp:

     + 1 lớp 4 tuổi. 

34

04 GV

TC: 02

CĐ: 01

ĐH: 01

 

Vĩnh Tân

1

Lớp MG 4 tuổi B5

 

14

1 trẻ tự kỉ

 

Phạm Thị Phương

Nguyễn Thị Thoan

ĐH

TC

 

Đang học ĐH

 

Cộng

 

- 01 lớp 4 tuổi

14

 

TC: 01

ĐH: 01

 

 

 

Tổng

 

13 nhóm lớp

- 03 nhóm trẻ (01 nhóm 18-24 tháng và 02 nhóm 25-36 tháng)

- 10 lớp mẫu giáo (02 lớp 3 tuổi, 05 lớp 4 tuổi và 03 lớp 5 tuổi)

318

26 GV

Trong đó:

+ BC: 09

+ HĐKXĐTH: 14

+ HĐ 1 năm: 02

+ HĐTV: 01

TC: 10

CĐ: 09

ĐH: 07

V