Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2011 - 2012

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: SƠN CA     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011 - 2012
STT Họ và Tên Ngày, tháng,năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM Chức vụ Phân công chuyên môn  Ghi chú
TC ĐH khác
1 Nguyễn Thị Bẩy 22/09/1973 01/09/1990     x   H.Trưởng  Phụ trách chung  
2 Bùi Thị Lan 25/09/1966 01/08/1991     x   P.HT CSVC và nuôi dưỡng  
3 Dương Thị Tâm 16/04/1972 19/01/1994     x   P.HT CM 4.5 tuổi và phong trào  
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981 01/08/2003     x   P.HT MC3.4 tuổi và PCGD  
5 Lê Thị Hồng 18/08/1981 08/01/2004   x     GV TTT 4.5 tuổi  
6 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 09/05/2011 x       GV    
7 Vũ Thị Hằng 03/10/1968 08/01/1999     x   GV Chủ tịch công đoàn  
8 Trương Thị Hồng Liên 06/01/1974 01/11/2001 x       GV    
9 Đào Thị Phương 15/05/1980 15/08/2004   x     GV    
10 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 02/02/1992 x       GV    
11 Nguyễn Ngọc Anh 02/08/1991 01/12/2011 x       GV    
12 Trần Thị Tuyền 11/08/1990 16/08/2010 x       GV    
13 Thân Thị Thảo 10/08/1986 01/10/2011 x       GV    
14 Tống Kim Hoa 01/01/1964 01/06/2001 x       GV  Thủ quỹ  
15 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 24/08/2011 x       GV    
16 Phạm Thị Phương 29/11/1983 22/09/2009 x       GV    
17 Tô Thị Hoài 23/11/1986 08/01/2008   x     GV TTT 3 tuổi, NT  
18 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/01/1985 16/03/2010 x       GV    
19 Vũ Thị Kim Thương 07/05/1988 13/04/2009         GV    
20 Trần Thị Hường 15/01/1959 01/01/2002 x       GV    
21 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 08/01/2010 x       GV    
22 Đoàn Minh Loan 05/11/1959 06/01/1977 x       GV    
23 Phong Thị Yến 14/09/1981 16/12/2009 x       GV    
24 Đỗ Thị Tuất 19/08/1959 09/01/1976 x       GV    
25 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 01/04/2009 x       VT TTTVăn phòng  
26 Nguyễn Thị Vân 06/11/1977 09/01/2009 x       Cấp dưỡng    
28 Lê Thị Kiều Loan 14/02/1987 12/04/2010 x       Cấp dưỡng    
29 Trịnh Thị Nhẫn 04/08/1986 01/10/2006 x       KT    
30 Lê Thị Thúy Ân 12/02/1985 14/04/2010 x       YTHĐ    
31 Đoàn Thị Hương Giang 27/05/1986 01/04/2009     x   HC    
32 Lê Thị Hợi   06/03/2012 x       Cấp dưỡng    
          HIỆU TRƯỞNG    
          Nguyễn Thị Bẩy