Asset Publisher

Công tác trọng tâm tháng 9/2019

Công tác trọng tâm tháng 9/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

Số: 78d  /TBMNSC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mạo Khê, ngày 01  tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9 - 2019

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Khai giảng năm học mới 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ tới trường

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch

- Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học

- Tổ chức tết trung thu

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

5/9/2019

Khai giảng năm học mới 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ tới trường

BGH+GVPT các lớp

06-30/9

Tổ chức các hoạt động chuyên môn tuần 1-3 theo thời khóa biểu

TTCM, GV các lớp

13/9

Tổ chức vúi Tết trung thu

BGH+CĐ+ĐTN

17-19/9

Cân, đo theo dõi sức khỏe trên biểu đồ trẻ lần 1, nhập cân đo vào phần mềm smac

Y Tế, Giáo viên các lớp

16-22

Khảo sát chất lượng đầu năm

BGH+TTCM

 

Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

BGH+CTCĐ

30/9

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9

BGH+GV+NV

Nơi nhận: 

                    Q. Hiệu trưởng

-CBGVNV trường(t/h);

 

-Cổng TTĐT Trường;

 

-Lưu VT.

                      Đặng Thị Giang