Asset Publisher

Công tác trọng tâm tháng 4/2019

Công tác trọng tâm tháng 4/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                            Mạo Khê, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019

Công tác trọng tâm:

Tổ chức kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn 1 và TCM2

Tổ chức  trẻ trải nghiệm: "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm".

Tổ chức fupfe cho trẻ chào mừng ngày 30/4 và 1/5

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02-30

Làm tốt công tác phát triển giáo dục, dui trì sĩ sỗ trẻ ra lớp đạt kế hoạch

BGH+TTCM+CTCĐ

 

06/4/2019

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần 28-31

BGH+TTCM+CTCĐ

 

12/4

Tổ chức trải nghiệm cho trẻ theo chuyên đề "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

BGH+GV+HS

 

18/4

Tổ chức tiệc fupfe cho trẻ trong toàn trường

BGH+GVNV+HS

 

15-30

Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5

GV+NV

27-28

Kiểm tra đánh giá hồ sơ sổ sách 2 tổ chuyên môn 1 và CM2

BGH+CTCĐ

 

30/3

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3

BGH+TTCM +GV, NV

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung