Kế hoạch phân công giảng dạy ứng dụng PHTM Tổ CM1


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

    Số: 01 /TB/KH-TCM1

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
     
 
 

   Mạo khê, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ỨNG DỤNG

PHTM TỔ MG 5 TUỔI

Năm học 2017-2018

             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của nhà trường

            Căn cứ vào kế hoạch số 76/KH-TrMN ngày 13/9/2017 " V/v triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2017 – 2018" của trường MN Sơn Ca.

             Căn cứ vào tình hình thực tế của từng lớp học

           Tổ chuyên môn 1 xây dựng kế hoạch cho giáo viên thực hiện các tiết học có ứng dụng vào phòng học thông minh như sau:

I: Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

            - Góp phần thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

            - Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên, học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

2. Mục tiêu cụ thể:

            - Cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo máy tính nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

            - Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

            - Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

II. Kế hoạch giảng dạy ứng dụng PHTM vào các hoạt động dạy

Tháng

Ngày tháng thực hiện

Người thực hiện

    Ghi chú

10

03/10

18/10

Trương Thị Hồng Liên

 

05/10

19/10

Tô Thị Hoài

 

06/10

20/10

Lê Thị Hồng

 

04/10

                  17/10

Thân Thị Thu Thảo

 

10/10

27/10

Phạm Trà My

 

13/10

24/10

Hoàng Thị Thu

 

10/10

26/10

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

13/10

25/10

Phạm Thị Phương

 

11

02/11

14/11

Trương Thị Hồng Liên

 

03/11

28/11

Tô Thị Hoài

 

17/11

29/11

Lê Thị Hồng

 

01/11

                  30/11

Thân Thị Thu Thảo

 

07/11

24/11

Phạm Trà My

 

09/11

23/11

Hoàng Thị Thu

 

09/11

24/11

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

02/11

14/11

Phạm Thị Phương

 

12

12/12

28/12

Trương Thị Hồng Liên

 

13/12

26/12

Tô Thị Hoài

 

15/12

27/12

Lê Thị Hồng

 

14/12

                  29/12

Thân Thị Thu Thảo

 

05/12

22/12

Phạm Trà My

 

08/12

20/12

Hoàng Thị Thu

 

06/12

19/12

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

07/12

20/12

Phạm Thị Phương

 

1

08/01

24/01

Trương Thị Hồng Liên

 

10/01

22/01

Tô Thị Hoài

 

11/01

25/01

Lê Thị Hồng

 

09/01

                  23/01

Thân Thị Thu Thảo

 

18/01

Phạm Trà My

 

03/01

15/01

Hoàng Thị Thu

 

04/01

18/01

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

16/01

29/01

Phạm Thị Phương

 

02

06/02

Trương Thị Hồng Liên

 

07/02

Tô Thị Hoài

 

09/02

Lê Thị Hồng

 

08/02

Thân Thị Thu Thảo

 

01/02

Phạm Trà My

 

02/02

Hoàng Thị Thu

 

27/02

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

28/02

Phạm Thị Phương

 

03

06/03

21/03

Trương Thị Hồng Liên

 

07/03

20/03

Tô Thị Hoài

 

08/03

23/03

Lê Thị Hồng

 

09/03

22/03

Thân Thị Thu Thảo

 

13/03

30/03

Phạm Trà My

 

14/03

29/03

Hoàng Thị Thu

 

15/03

30/03

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

16/03

28/03

Phạm Thị Phương

 

04

03/04

18/04

Trương Thị Hồng Liên

 

04/04

19/04

Tô Thị Hoài

 

05/04

20/04

Lê Thị Hồng

 

06/04

19/04

Thân Thị Thu Thảo

 

10/04

27/04

Phạm Trà My

 

11/04

26/04

Hoàng Thị Thu

 

12/04

24/04

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

13/04

25/04

Phạm Thị Phương

 

05

01/05

Trương Thị Hồng Liên

 

02/05

Tô Thị Hoài

 

04/05

Lê Thị Hồng

 

03/05

Thân Thị Thu Thảo

 

08/05

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

09/05

Hoàng Thị Thu

 

10/05

Phạm Thị Phương

 

11/05

Phạm Thị Trà My

 

 

            Các đồng chí trong tổ chuyên môn 1 căn cứ lịch cụ thể của tổ để xây dựng ngày học vào kế hoạch tuần của mình, và soạn duyệt, in giáo án của buổi ứng dụng đó gửi về bộ phận chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2017-2018 của tổ chuyên môn 1, Yêu cầu các đồng chí GV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- Như kính gửi(t/h);

- LĐ trường MNSC (b/c);                                                                                               

- Lưu: VT,CNTT.

 

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

           (đã ký)

 

    Đặng Thị Giang

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  TCCM1

(đã ký)

Lê Thị Hồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu