Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 8/06/2017

Tài chính công khai ngày 8/06/2017

Tài chính công khai ngày 8/06/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 125trẻ.
- Điểm chính: 100 trẻ.
- Điểm lẻ: 25 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16500đ
Tổng số tiền ăn của trẻ:2.062.500đ
- Điểm chính: 1.650.000đ
- Điểm lẻ: 412.500đ 
Tổng số đã chi trong ngày:  2.062.500đ

- Điểm chính: 1.650.000đ
- Điểm lẻ: 412.500đ 
 Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.