Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 25/05/2017

Tài chính công khai ngày 25/05/2017

Tài chính công khai ngày 25/05/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 314 trẻ.
- Điểm chính: 268trẻ.
- Điểm lẻ: 46 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.181.000đ
- Điểm chính: 4.422.000đ
- Điểm lẻ: 759.000đ. 
Tổng số đã chi trong ngày: 5.181.000đ đ 
- Điểm chính: 4.422.000đ đ
  - Điểm lẻ:  :759.000đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.