Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/05/2017

Tài chính công khai ngày 16/05/2017

Tài chính công khai ngày 16/05/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 311trẻ.
- Điểm chính: 266trẻ.
- Điểm lẻ: 45 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 5.131.500đ
- Điểm chính: 4.389.000.đ
- Điểm lẻ: 742.500đ. 

Tổng số đã chi trong ngày: 5.131.500.đ
- Điểm chính: 4.389.000  đ
  - Điểm lẻ:  :742.500đ.  
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.