Asset Publisher

quyết định thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2018-2019

quyết định thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /QĐ-TrMN

                 Mạo Khê, ngày 04 thán 11 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi

Năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

            Căn cứ Thông tư số 49/2011/TTBGD&ĐT ngày 26/10/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non;

            Căn cứ Công văn số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2018-2019;

            Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên sau:

-Bà: Lưu Ngọc Nhung -Hiệu trưởng -Trưởng ban

-Bà: Đặng Thị Giang- Phó hiệu trưởng -Phó trưởng ban

-Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải-Phó hiệu trưởng –Phó trưởng ban

-Bà Vũ Thị Diệp –Hành chính-  Thư ký Hội đồng Thư ký

-Bà: Phạm Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn- Thành viên

-Bà: Lê Thị Hồng Tổ trưởng tổ CM1 -Thành viên

-Bà: Đào Thu Phương TTCM2-Thành viên

            Điều 2. Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018-2019 có nhiệm vụ xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học mầm non và giáo viên thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VT.

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                              Lưu Ngọc Nhung