Asset Publisher

kế hoạch công tác trọng tâm tháng 8/2017

kế hoạch công tác trọng tâm tháng 8/2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:01/KHCM- TrMN

                               

              Mạo Khê, ngày 15 tháng  08 năm 2017

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 8/2017

*Nhiệm vụ trọng tâm:

                - Dự tổng kết năm học 2017-2018, nhận nhiệm vụ năm học 2017-2018

                 - Tham dự tập huấn chuyên môn hè do Phòng GD&ĐT tổ chức

               - Triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học  2017-2018

               - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

                -Hoàn thiện công tác Phổ cập GDTE năm tuổi

                -Họp thỏa thuận công tác thu –chi với Ban Đại diện CMHS

                -Tham gia phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại đơn vị

*Triển khai cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

5/8

- Dự tổng kết năm học 2017-2018, nhận nhiệm vụ năm học 2017-2018

HT

7-11/8

Tham dự tập huấn chuyên môn hè do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Phòng GD&ĐT

18-20/8

- Triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học  2017-2018               

 

BGH+GV

22-23/8

 - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

 

 

BGH

24/8

-Hoàn thiện công tác Phổ cập GDTE năm tuổi

 

HP+GV

25/8

Họp thỏa thuận công tác thu –chi với Ban Đại diện CMHS

BGH+CMHS

29/8

Tham gia phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại đơn vị

BGH

30/8

Đánh giá công tác tháng 8

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  - Website của trường;                                                                                                        - Lưu: VT.                                                                                        

 

              Người lập kế hoạch.                                                                  Hiệu trưởng

               

 

 

                    Lưu Ngọc Nhung