Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 9/2017

Kế hoạch công tác tháng 9/2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:02/KHCM - TrMN

                               

    Mạo Khê, ngày  01  tháng 09  năm 2017

 

                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 9/2017

  *Nhiệm vụ trọng tâm

              -  Tổ chức khai giảng năm học mới, ôn định nề nếp các nhóm lớp

                - Tổ chức họp phụ huynh đầu năm

-Tổ chức bổ sung phát đồ dùng đồ chơi bán trú

-Tổ chức thực hiện chương trình GD từ ngày 6/9/2017

- XDKH năm học, duyệt kế hoạch năm học

-Tổ chức vui đón tết trung thu toàn trường

-Báo cáo thống kê đầu năm nộp về phòng

-Chuẩn bị điều kiện để Hội nghị CB-VC-LĐ

      - Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ đầu năm

      - Tổ chức tiếp tục tìm minh chứng KĐCL

*Triển khai cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

5/9

-  Tổ chức khai giảng năm học mới, ôn định nề nếp các nhóm lớp

 

CBGV+ HS

   9/9

- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm

CBGV+PHHS

11-13/9

-Tổ chức bổ sung phát đồ dùng đồ chơi bán trú

 

Hành chính+ GV

 

13-15/9

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình GD từ ngày 6/9/2017

 

BGH

10/9

-Tổ chức vui đón tết trung thu toàn trường

 

Toàn trường

18/9

Cân đo lần 1

Cán bộ y tế học đường (kiêm nhiệm)+ CBY Tế

28-25/9

- XDKH năm học, duyệt kế hoạch năm học

 

BGH

20-28/9

Tiếp tục tìm minh chứng KĐCL

BGH+GV

29/9

-Báo cáo thống kê đầu năm nộp về phòng

-Chuẩn bị điều kiện để Hội nghị CB-VC-LĐ

 

HT

30/9

Đánh giá công tác tháng 9

HT

 

Nơi nhận:                                                                                                                              - Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

                                                                           Hiệu trưởng

 

 

            Lưu Ngọc Nhung