Xuất bản thông tin

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng vương, ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng vương, ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 15/MN/SC

Mạo khê, ngày 26 tháng 4 năm 2015

V/v: Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và  Đào tạo Đông Triều

            Thực hiện sự chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều  về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường mầm non Sơn Ca  xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày  30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của Ban giám hiệu, nhân viên  nhà trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

1

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Phó hiệu trưởng

0987420268

Ngày 28/4

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó hiệu trưởng

01226426009

Ngày 29/4

3

Bùi Thị Lan

Phó hiệu trưởng

01695482477

Ngày 30/4

4

Lưu Ngọc Nhung

Hiệu Trưởng

0914348238

Ngày 01/5

 

5

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Phó hiệu trưởng

0987420268

Ngày 02/5

Đoàn Thị Kim Ngân

Kế toán

0978851782

 

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó hiệu trưởng

01226426009

Ngày 3/5

Nguyễn Thị Duyên

Hành chính

01685112123

Trường mầm non Sơn Ca trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo các đơn vị biết liên hệ.

 

Nơi nhận:

  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Cổng TTĐT của Trường ;

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

Lưu Ngọc Nhung