DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2023 (Đính kèm Quyết định số: 03/QĐ- MNSC ngày 06/01/2023 của trường Mn Sơn Ca


    Biểu 02
ĐƠN VỊ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA  
Chương: 622 Loại 070 Khoản 073  
   DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2023
 (Đính kèm Quyết định số:  03/QĐ- MNSC ngày 06/01/2023 của trường Mn Sơn Ca
    ĐVT: đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                                    608,000,000
01 Số thu phí, lệ phí  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí                                    608,000,000
  Học phí                                    608,000,000
02 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp ………………..  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
03 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3.1 Lệ phí  
3.2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                                 3,120,000,000
01 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
02 Nghiên cứu khoa học  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
03 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                                 3,120,000,000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                 3,120,000,000
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
     
     
           NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
     
    ( Đã ký)
     
     
     
   Hoàng Thị Xuân Thúy Phạm Thị Phương Thảo
     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu