Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

2

Sáng

Vận động - HĐNT- Thao tác vai

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Chiều

 Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
 Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

3

Sáng

 Nhận biết   - HĐNT- Thao tác vai

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

Chiều

 Ôn các bài học buổi sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 

 

 

4

Sáng

Văn học - HĐNT- Thao tác vai

Văn học - HĐNT - HĐGóc

Văn học ( Chữ viết) - HĐNT - HĐGóc

1.LQ Chữ cái hoặc Văn Học

- HĐNT - HĐGóc

Chiều

 Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

2 Âm Nhạc
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

5

Sáng

HĐVĐV- HĐ NT- Thao tác vai

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

6

Sáng

Âm nhạc   - HĐNT- Thao tác vai

Âm nhạc(Tạo hình) - HĐNT - HĐGóc

Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc

Tạo hình - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ


Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    T/M BAN GIÁM HIỆU

      P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Đoàn Thị Tuyết Hồng