Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 6/06/2017

Tài chính công khai ngày 6/06/2017

Tài chính công khai ngày 6/06/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 123trẻ.
- Điểm chính: 98trẻ.
- Điểm lẻ: 25 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 16500đ
Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.029.500đ
- Điểm chính: 1.617.000đ
- Điểm lẻ: 412.500đ. 
Tổng số đã chi trong ngày: 2.029.500đ  
- Điểm chính: 1.617.000đ đ
  - Điểm lẻ:  : 412.500đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.