Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/03/2017

Tài chính công khai ngày 07/03/2017


           Tổng số trẻ báo ăn : 252  trẻ

 • Điểm trung tâm : 228 trẻ
 • Điểm lẻ : 24 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.158.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.762.000đ
 • Đểm lẻ : 396.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.158.000đ
 • Điểm trung tâm 3.762.000đ
 • Điểm lẻ : 396.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ