Xuất bản thông tin

Tài chính công khai

Tài chính công khai


 

           Tổng số trẻ báo ăn : 249  trẻ

 • Điểm trung tâm : 227 trẻ
 • Điểm lẻ : 22 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.108.500đ
 • Điểm trung tâm : 3.745.500đ
 • Đểm lẻ : 363.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.108.500đ
 • Điểm trung tâm 3.745.500đ
 • Điểm lẻ : 363.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ