Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1.2014

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 
 

 


 

Số:  71/KH- MNSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                    Mạo Khê, ngày  03  tháng 11  năm 2013

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

 
 

 


* Trọng tâm công tác tháng 11/2013:

         - Hội giảng chào mừng ngày 20-11

         - Tổng hợp kết quả Điều tra phổ cập

         - Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-18/11

- Tiếp tục điều tra phổ cập, hoàn thiện hồ sơ.

BCĐ và các tổ điều tra phổ cập

09/11

- Họp giao ban công tác tháng 11

- Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

11-18/11

- Hội giảng chào mừng ngày 20-11

 Giáo viên

20/11

Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH+BCHCĐ

25-29/11

- Kiểm tra toàn diện một lớp mẫu giáo

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.

Ban KT nội bộ nhà trường.

BGH + TT chuyên môn

28,29/11

 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tháng 11

     

30/11

- Họp bình xét thi đua tháng 11

BGH+ các tổ

 

 Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                        

 - BGH (c/đ, th);

 - GV (t/h)                                                                     

 - Lưu: VT, Website trường     

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   Nguyễn Thị Bẩy