Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CỦA THÁNG- TRƯỜNG MN SƠN CA

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số:  79 /TB-MNHL

                                    

                    Mạo Khê,  ngày 02 tháng 05 năm 2017

        

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05– 2017

 

 

 

 

 

* Trọng tâm:

1. Họp Hội đồng, họp chuyên môn

2. Tổ chức Hội thi " dinh dưỡng – sức khỏe trẻ thơ"

3. Kiểm tra nội bộ trường học

4. Tổng kết các nhóm, lớp

5. Tổng kết trường

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03

Họp hội đồng, họp chuyên môn

CB,GV,NV

6-7

Hội thi " Dinh dưỡng – Sức khỏe trẻ thơ"

Tập thể giáo viên,

8

 Hoàn thiện Hồ sơ thi đua năm học 2016-2017

BGH, các đồng chí GV đăng ký thi đua

13

Đánh giá trẻ cuối năm học

  • BGH
  • GV các

15

Kỹ duyệt hồ sơ cuối năm

BGH,tổ kiểm tra

21-23

Tổng kết các nhóm, lớp

Các nhóm, lớp

28

Tổng kết trường

BGH, CB,GV, NV toàn trường

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Trang Web nhà trường;

- L­ưu: VT.

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lưu Ngọc  Nhung