Xuất bản thông tin

Kế hoạch trọng tâm của các tháng trong năm học 2016-2017

Kế hoạch trọng tâm của các tháng trong năm học 2016-2017

Kế hoạch trọng tâm của tháng- chuyên môn trường mầm non Sơn Ca

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:01/KHCM- TrMN

                               

              Mạo Khê, ngày 15 tháng  08 năm 2016

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 8/2016

 

 

 

*Nhiệm vụ trọng tâm

             - Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2016-2017

            - Họp chuyên môn.

             - Tham dự tập huấn chuyên môn hè cho toàn thể CBGV-NV

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2016-2017

 - Kiểm tra trang thiết bị, đồ dung, học liệu chuẩn bị cho năm học mới

             - Triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học  2016-2017

             - Triển khai thực hiện chương trình GDMN.

             - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8.

*Triển khai cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

1/8

Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2016-2017

Toàn trường

3/8

Họp chuyên môn

HPCM+GV

9-14/8

Tham dự tập huấn chuyên môn hè cho toàn thể CBGV-NV

Toàn trường

18-20/8

Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2016-2017

HPCM+GV

22-25/8

Kiểm tra trang thiết bị, đồ dung, học liệu chuẩn bị cho năm học mới

BGH

28/8

Triển khai thực hiện chương trình GDMN.

Toàn trường

25-30/8

Triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học  2016-2017

Toàn trường

30/8

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8.

BGH

 

Nơi nhận:                                                                                             

- Website của trường;                                                                                          Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                                              Phó hiệu trưởng

 

 

 

 Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

               Số:02/KHCM - TrMN

                               

              Mạo Khê, ngày  01  tháng 09  năm 2016

 

                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 9/2016

 

 

 

*Nhiệm vụ trọng tâm

            -  Khai giảng năm học 

            - Sinh hoạt chuyên môn tháng 9

- Triển khai cuộc vận động vận động hưởng ứng tháng ATGT tới CB-GV NV trong tổ

      -  Triển khai thực hiện chương trình GDMN.

      -  Khám sức khoẻ cho trẻ lần 1

      - Tổ chức Hội nghị Cán bộ - GV-NV

*Triển khai cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

1/9

Sinh hoạt chuyên môn

CBGV+ HPCM

5/9

Tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.

Toàn trường

8/9

Triển khai cuộc vận động vận động hưởng ứng tháng ATGT tới CB-GV, NV trong tổ.

HPCM+GV

 

18/9

Khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học.

Cán bộ y tế học đường (kiêm nhiệm)+ CBY Tế

14-18/9

Kiểm tra các hoạt động dự giờ

BGH

22/9

Tổ chức Hội nghị Cán bộ - GV-NV

Toàn trường

30/9

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9.

BGH

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                          

       Phó hiệu trưởng

 

 

 

 Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

               Số:03/KHCM- MNSC

                               

 Mạo Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 10/2016

                                                 

Trọng tâm:

      -     Họp chuyên môn tháng 10

 • Khảo sát tay nghề của giáo viên.
 • Duyệt kế hoạch chủ đề các độ tuổi
 • Lập kế hoạch thực hiện các chuyên đề
 • Thực hiện kế hoạch PCGDXMC năm 2016-2017
 • Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 • Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10.

 

 

Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

3/10

Họp chuyên môn tháng 10/2016. Học bồi dưỡng thường xuyên tập trung

Toàn trường

1-6/10

Duyệt kế hoạch chủ đề cho các nhóm lớp    

HPCM

4-14/10

Khảo sát tay nghề của giáo viên.

BGH+TTCM

1-15/10

Thực hiện kế hoạch PCGDXMC năm 2016-2017

HP+GV

20/10

Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công đoàn, nữ công

19-23/10

Thăm lớp dự giờ duyệt HSSS các độ tuổi

BGH

                                                

30/10

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10.

Hội đồng thi đua

                                                

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

 

 

         Đoàn Thị Huyết Hồng

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

               Số:03/KHCM- MNSC

                               

 Mạo Khê, ngày 01 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 10/2016

                                                 

Trọng tâm:

      -     Họp chuyên môn tháng 10

 • Khảo sát tay nghề của giáo viên.
 • Duyệt kế hoạch chủ đề các độ tuổi
 • Lập kế hoạch thực hiện các chuyên đề
 • Thực hiện kế hoạch PCGDXMC năm 2016-2017
 • Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 • Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10.

 

 

Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận, người chủ trì

3/10

Họp chuyên môn tháng 10/2016. Học bồi dưỡng thường xuyên tập trung

Toàn trường

1-6/10

Duyệt kế hoạch chủ đề cho các nhóm lớp    

HPCM

4-14/10

Khảo sát tay nghề của giáo viên.

BGH+TTCM

1-15/10

Thực hiện kế hoạch PCGDXMC năm 2016-2017

HP+GV

20/10

Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công đoàn, nữ công

19-23/10

Thăm lớp dự giờ duyệt HSSS các độ tuổi

BGH

                                                

30/10

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10.

Hội đồng thi đua

                                                

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

 

 

                      Đoàn Thị Huyết Hồng

 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:04/KHCM-MNSC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Mạo Khê, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 11/2016

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2016:

 - Sinh hoạt chuyên môn tháng 11.

- Duyệt  kế hoạch chủ đề của giáo viên và triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện hồ sơ công nhận PCGDXMC năm 2015-2016

- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Kiểm tra, dự giờ, duyệt hồ sơ sổ sách các lớp.

- Đánh giá kết quả thi đua tháng 11

 

*Triển khai thực hiện:            

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

03/11

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11.

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên còn yếu về chuyên môn.

 

Toàn trường

1-5/11

 Duyệt kế hoạch chủ đề của giáo viên và thống nhất triển khai thực hiện.

HP + Các tổ CM

10-15/11

Hoàn thiện hồ sơ công nhận PCGDXMC năm 2015-2016

HPCM

15-19/11

Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

 

     Toàn trường

19-30/11

 Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

 

      Toàn trường

23-27/11

 Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ các lớp.

 

      BGH+TTCM

30/11

Đánh giá kết quả thi đua tháng 11

 

      BGH+ TTCM

 

Nơi nhận:

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:05/KHCM- MNSC 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Mạo Khê, ngày 01 tháng 12 năm 2016

                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 12/2016

* Trọng tâm công tác tháng 12/2016:

 - Sinh hoạt chuyên môn tháng 12.

 - Lập kế hoạch chủ đề của giáo viên và triển khai thực hiện.

 - Lên kế hoạch phát động hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở năm học 2016-2017

-  Phối hợp với y tế cân đo sức khỏe cho trẻ

 - Tổ chức chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12.

 - Kiểm tra,dự giờ, duyệt hồ sơ sổ sách các lớp.

 - Đánh giá kết quả thi đua tháng 12

*Triển khai thực hiện: 

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

6/12

 

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2016

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên còn yếu về chuyên môn.

                 Toàn trường

1-8/12

Duyệt kế hoạch chủ đề của giáo viên và đưa vào thực hiện.

HP + Các tổ CM

18-20/12

Phối hợp với y tế cân đo sức khỏe cho trẻ theo kế hoạch định kì

Y tế+BGH +GV

1-24/12

 

Duyệt và hướng dẫn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

BGH+ GV

22/12

 

 Chúc mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12.

Toàn trường

24-28/12

 

 Kiểm tra,dự giờ, đánh giá HSSS các độ tuổi

 

HT, HP,GV

28-30/12

Tham dự chuyên đề "Nâng cao chất lượng dinh dưỡng bữa ăn, vệ sinh ATTP trong trường học"

Toàn trường

31/12

Đánh giá kết quả thi đua tháng 12

 

    BGH+ TTCM

 

Nơi nhận:

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.

 

 

 

 

         PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:07/KHCM- MNSC 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Mạo Khê, ngày 01 tháng 02 năm 2017

                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 2/2017

* Trọng tâm công tác tháng 02/2017:

 - Sinh hoạt chuyên môn tháng 2.

 - Lập kế hoạch chủ đề của giáo viên và triển khai thực hiện.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non thị xã Đông Triều năm học 2016-2017

 - Kiểm tra, dự giờ, duyệt hồ sơ sổ sách các lớp

 - Đánh giá kết quả thi đua tháng 2

*Triển khai thực hiện: 

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

6/02/2017

 

Sinh hoạt chuyên môn tháng 2/2017

Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

                 Toàn trường

   6-8/02/2017

Duyệt kế hoạch chủ đề của giáo viên và đưa vào thực hiện.

HP + Các tổ CM

8-12/01/2017

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo kế hạch số 67

BGH +GV

16-28/2017

 

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non thị xã Đông Triều năm học 2016-2017

GV

15-20/01/2017

 

- Kiểm tra,dự giờ, duyệt hồ sơ sổ sách các lớp, đánh giá HSSS các độ tuổi

 

Toàn trường

28/02/2017

Đánh giá kết quả thi đua tháng 2

 

    BGH+ TTCM

 

Nơi nhận:

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:08/KHCM-MNSC 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Mạo Khê, ngày 01 tháng 03 năm 2017

 

                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 3/2017

 

*Trọng tâm:

1. Họp triển khai nhiêm vụ tháng 3/2017. Sinh hoạt chuyên môn

2. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

3. Tham gia Hội thi tiếng hát Công Đoàn ngành Giáo dục thị xã 2017

4. Khám sức khỏe lần 2 cho trẻ..

5.Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên

6.Họp bình xét thi đua tháng 3.2017

*Triển khai cụ thể:   

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

 

 

04/3

Họp triển khai nhiêm vụ tháng 4/2014.

Sinh hoạt chuyên môn

Toàn trường

 

 

06/3

Duyệt kế hoạch chủ đề cho các nhóm lớp

 BGH+ GV

 

 

07/3

Tổ chức giao lưu gặp mặt nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

 BGH  phối hợp với BCH Công đoàn

 

 

14/3

Tham gia Hội thi tiếng hát Công Đoàn ngành Giáo dục thị xã 2017

GV

 

 

18-20/3

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

Đ/c Bùi Thị Lan + CB Ytế

 

 

13-17

Dự giờ, kiểm tra HSSS các nhóm lớp

BGH

 

 

20-29/3

Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên: Đ/c Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tô Thị Hoài

BGH+ TTCM

 

 

31/3

Họp bình xét thi đua tháng 3.2017

BGH+HĐTĐ

 

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

 

Người lập kế hoạch.                                                                                                                              Phó hiệu trưởng

 

 

 

                      Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

           

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số 09/KH-MNSC

                               

              Mạo Khê, ngày 02 tháng 4 năm 2017

               

 

                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 4/2017

   

*Trọng tâm:

 

-Họp chuyên môn, đánh giá công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4.

- Duyệt kế hoạch chủ đề cho các nhóm lớp. 

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề các nhóm lớp.

- Kiểm tra toàn diện 04 đồng chí giáo viên.

- Kiểm tra công tác đánh giá trẻ cuối năm.

- Họp bình xét thi đua tháng 4.2017

*Triển khai cụ thể :  

           

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

01/4

Họp triển khai nhiêm vụ tháng 4/2017

Sinh hoạt chuyên môn .Học bồi dưỡng thường xuyên tập trung

BGH+GV

1-8/4

Duyệt kế hoạch chủ đề cho các nhóm lớp 

BGH+GV Toàn Trường

8/04

Kiểm tra thực hiện chuyên đề các nhóm lớp

BGH

15-17/4

Kiểm tra, dự giờ các  nhóm lớp.

BGH

 

18/4

Kiểm tra công tác đánh giá trẻ cuối năm.

BGH+ GV

18-25/4

Kiểm tra toàn diện các đồng chí giáo viên : Đào Phương, Thu Thảo, Bích Liên, Kim Tuyết 

BGH

 

 

28/4

Họp bình xét thi đua tháng 4.2017

Ban thi đua

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                                   - Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

 

                       Đoàn Thị Tuyết Hồng                                                                  

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:10/KH-MNSC

                               

   Mạo Khê, ngày 02 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  THÁNG 5/2017

  

Trọng tâm:

1. Họp triển khai nhiêm vụ tháng 5/2017.

2. Tổ chức Hôi thi " Dinh dưỡng- sức khỏe trẻ thơ" năm học 2016-2017

3. Đón Đoàn Phòng GD&ĐT thị xã về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2016-2017.

4. Đón Đoàn Phòng GD&ĐT thị xã về kiểm tra thực hiện nhiệm công tác vệ sinh ATTP trong trường học.

5.Tham gia hội thi " Dinh dưỡng- sức khỏe của trẻ" cấp thị xã năm học 2016-2017.

6.Kiểm tra chất lượng trẻ cuối năm học.

7. Dự tổng kết các lớp, họp phụ huynh

8. Tổng kết năm học 2016-2017.

9. Họp bình xét thi đua tháng 5/2017- Đánh giá Cán bộ, GV theo chuẩn.

Lịch cụ thể :  

           

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người chủ trì

03/5

Họp triển khai nhiêm vụ tháng 5/2017.

Sinh hoạt chuyên môn

Học bồi dưỡng thường xuyên tập trung

BGH+ GV

6/5

Tổ chức Hôi thi " Dinh dưỡng- sức khỏe trẻ thơ" năm học 2016-2017

Toàn trường

        3-8/5

Thống nhất kế hoạch thực hiện chủ đề cho các độ tuổi

BGH

3-10/5

Kiểm tra công tác  đánh giá trẻ cuối năm

BGH+ GV các nhón lớp

10-16/5

Kiểm tra chất lượng trẻ cuối năm học.

BGH

12/5

Đón Đoàn Phòng GD&ĐT thị xã về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 2016-2017

BGH +GV

15/5

Đón Đoàn Phòng GD&ĐT thị xã về kiểm tra thực hiện nhiệm công tác vệ sinh ATTP trong trường học

BGH+ GV

19-21/5

Kiểm tra HSSS của các nhóm lớp đánh giá xếp loại các lớp.

BGH

20-30/5

Tham gia hội thi " Dinh dưỡng- sức khỏe của trẻ" cấp thị xã năm học 2016-2017.

    BGH+ GV+ HS MG 5 tuổi

28-29/5

Dự tổng kết các lớp, họp phụ huynh

GVCN, Phụ huynh trưởng các nhóm lớp

20-30/5

Tổng kết năm học 2016-2017.

Toàn trường

25- 30/5

Họp bình xét thi đua tháng 5/2017- Đánh giá Cán bộ, GV theo chuẩn.

Ban thi Đua

 

Nơi nhận:                                                                                                         

- Website của trường;                                                                                                                               - Lưu: VT.                                                                                        

 

Người lập kế hoạch.                                                                                            Phó hiệu trưởng

 

                                                  

      Đoàn Thị Tuyết Hồng