Xuất bản thông tin

Kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp trưởng năm học 2018-2019

Kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp trưởng năm học 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /KH-TrMN

          Đông Triều, ngày 30 tháng 10  năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp trường

năm học 2018- 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ kế hoạch số 926/PGDĐT-CMMN ngày 14 tháng 9 năm 2018, của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2018- 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2018-2019.

 Trường Mầm non Sơn ca xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

            - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và đẩy mạnh phong trào thi đua

" dạy tốt – học tốt" trong các nhà trường; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá trẻ trong  chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, phát huy tính tích cực của trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng môi trường học tập, an toàn, phù hợp và thân thiện.

-  Đánh giá hiệu quả về năng lực điều hành chỉ đạo chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở trường mầm non. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời để tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

            - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phù hợp trong tổ chức hoạt động và giáo dục trẻ.

            - Đổi mới công tác đánh giá, công khai tiêu chuẩn đánh giá giáo viên dạy giỏi các cấp, đảm bảo công bằng. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Khuyến khích đội ngũ giáo viên giảng dạy trong các cơ sở GDMN ngoài công lập tham gia hội thi nhằm học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho giáo viên.

II. Nội dung – Hình thức tổ chức

1. Nội dung thi

 Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ quy định trong chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ MN; các văn bản chỉ đạo của ngành GD&ĐT.

1.1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu sư phạm ứng dụng hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo và đã ứng dụng đạt hiệu quả cao tại nhà trường trong thời gian 2 năm học gần nhất với thời gian tổ chức Hội thi.

1.2. Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non trong các văn bản như:

- Văn bản hợp nhất Số: 01/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

- Quyết định số 777/QĐBGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản quy định về chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn giáo viên mầm non.

            1.3. Thi thực hành:

            - Tổ chức 01 hoạt động giáo dục theo nhiệm vụ được phân công chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 01 động tự chọn);         

-  Hồ sơ sổ sách của giáo viên  tham gia dự thi theo quy định hiện hành.       

2. Hình thức thi

            2.1. Cấp trường

- Thi lý thuyết: tổ chức thi tại cơ sở.

Gồm mục 1.1. và 1.2. phần II. (ở mục 1.2. chọn hình thức bài thi viết tự luận, trắc nghiệm)

- Thi thực hành: Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập có chủ định (đối với giáo viên nhà trẻ), 01 hoạt động học đối giáo viên mẫu giáo;

Nhà trường tổ chức Hôi thi tại đơn vị, theo hướng dẫn tại Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

            2.2. Cấp thị xã (cấp cơ sở):

- Thi lý thuyết: Tổ chức thi tập trung do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

+ Nội dung mục 1.1. phần II.

+ Nội dung mục 1.2. phần II. (hình thức bài thi: trắc nghiệm và tự luận).

- Thi thực hành: Tổ chức 02 hoạt động chơi - tập có chủ định (đối với giáo viên nhà trẻ), 02 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo), trong đó có 01 hoạt động do giáo viên tự chọn và 01 hoạt động bắt buộc do Ban Tổ chức Hội thi cấp thị xã tổ chức bắt thăm;

Tổ chức thi thực hành tại 05 cụm thi (05 cụm trường), hệ thống hồ sơ, sổ sách và tài liệu theo quy định của Hội thi tập trung tại các cụm thi.

III. Đối tượng, số lượng và điều kiện dự thi

1. Đối tượng

- Cấp trường: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường MN Sơn ca, các cơ sở GDMN tư thục (CSGDMN TT) được cấp phép hoạt động.

Những giáo viên trong nhà trường được cấp phép hoạt động đăng kí dự thi, thực hiện thi và công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Cấp thị xã (cấp cơ sở): Là giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 của các trường mầm non, đăng ký dự thi.

2. Số lượng

            2.1. Cấp trường: 21/21 % giáo viên có đủ điều kiện tham gia Hội thi.

            2.2. Cấp thị xã (cấp cơ sở):

Căn cứ tình hình thực tế và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường nhà trường lựa chọn giáo viên tham gia Hội thi cấp thị xã phải đảm bảo số lượng tối thiểu như sau:

+ Đối với  nhà trường số lượng giáo viên tham gia dạy giáo viên giỏi cấp cơ sở là 17/23 đạt 73,9, % (trong đó  giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi là 6/6 đạt 100%).

3. Điều kiện

- Giáo viên dự thi phải đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non theo quy định tại Điều 7, Mục 2 Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011, của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối với giáo viên tham gia Hội thi cấp thị xã năm học 2018-2019, phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm học 2018 – 2019 hoặc năm học trước liền kề (2017-2018).

IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức

            1. Thời gian

- Cấp trường: từ ngày 3/11/2018 đến hết ngày 17/11/2018.

            - Cấp thị xã:

            + Dự kiến ngày 4/12/2018: Thi lý thuyết và bắt thăm bài dạy bắt buộc.

+ Dự kiến từ ngày 5/12/2018 đến hết ngày 12/12/2018, chấm sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu sư phạm ứng dụng hoặc đồ dùng, đồ chơi.

            + Dự kiến từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018: Thi thực hành (Ban tổ chức Hội thi cấp thị xã sẽ có lịch thi cụ thể ở từng cụm thi sau khi tổ chức bắt thăm bài dạy cho thí sinh đăng ký dự thi).

            2. Địa điểm

            2.1. Cấp trường: Tổ chức thi tại các lớp có giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường.

            -Thi lý thuyết tập trung tại phòng hội đồng ngày 3/11/2018 ( từ 8h30p 10h30p)

            -Tổ chức chấm khám phá kinh nghiệm ngày 4/11/2018 tại phòng hội đồng nhà trưởng.

            -Thi Thực hành từ ngày 5/11/2018 đến hết ngày 17/11/2018.

            2.2. Cấp thị xã

            -  Thi lý thuyết:

+ Tổ chức thi tập trung (Thời gian, địa điểm cụ thể BTC Hội thi sẽ thông báo sau).

+ Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học tại hội trường S1-Phòng GD&ĐT.

-  Thi thực hành: Tổ chức tại các trường MN trong khu vực cụm trường, theo lịch thi của BTC Hội thi phân công.

            3. Kinh phí

            - Cấp trường từ nguồn kinh phí của nhà trường

   V. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả giáo viên dạy giỏi, cơ cấu giải thưởng

1. Đánh giá các nội dung thi

1.1. Hội thi cấp trường:

- Sáng kiến kinh nghiệm, hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của BTC Hội thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm (thang điểm 20) theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Bài thi thực hành có 2 giám khảo trở chấm điểm độc lập;

- Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban BTC Hội thi xem xét quyết định.

1.2. Hội thi cấp thị xã:

- Sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi được đánh giá và xếp loại A, hoặc B, hoặc C;

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của BTC Hội thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm (thang điểm 20) theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập;

- Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, các giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm chung cho giáo viên dự thi và CBQL của nhà trường để trao đổi, nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên tham gia Hội thi. Trong thời gian tổ chức thi, nếu giáo viên tham gia Hội thi có ý kiến đề nghị, Ban Giám khảo và Ban Thư ký có giải đáp cụ thể, kịp thời;

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban BTC Hội thi xem xét quyết định.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường:

2.1. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011, của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

2.2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

2.3. Các bài thi thực hành đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi thực hành đạt loại giỏi theo thang điểm đánh giá. Đối với cấp trường thì bài thi thực hành phải đạt loại giỏi.

2.4. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi phải được đánh giá, xếp loại C trở lên.

2.5. Có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định.

3. Cơ cấu giải thưởng

Cấp trường:

            1. Cách tính giải: Dựa trên phiếu điểm, các thành viên trong ban chấm góp ý cho các tiết dạy của các giáo viên sau đó ban chấm tiến hành đánh giá trên phiếu điểm của từng thành viên. Cơ cấu giải dựa trên điểm bình quân, tính từ điểm cao xuống thấp theo thứ tự.

          2. Cơ cấu các giải:

                            - Xuất sắc: 4 giải trị giá mỗi giải 300.000 đồng (có thể phát sinh giải nếu có)   

            Toàn bộ kinh phí của hội thi được trích từ chi phí hỗ trợ hoạt động chuyên môn của Trường Mầm non Sơn Ca

VI. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

1.1. Tổ chức Hội thi cấp trường

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền tổ chức Hội thi cấp trường; đánh giá kết quả Hội thi; tổ chức tổng kết, khen thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của Hội thi cấp trường.

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi: Công tác tổ chức Hội thi; kết quả thi giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi (số lượng giáo viên tham gia dự thi, xếp loại, chất lượng giáo viên đạt kết quả trong Hội thi, đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị (theo biểu mẫu số 3).

- Đăng ký danh sách giáo viên, đủ điều kiện đăng ký dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã xếp theo thứ tự điểm đạt từ cao xuống thấp (biểu mẫu số 2); đăng kí tiết dạy tự chọn của giáo viên (theo biểu mẫu số 1).

1.2. Hồ sơ đăng ký giáo viên dự thi Hội thi cấp thị xã

Hồ sơ của giáo viên đăng ký dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, gồm:

1.2.1. Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên, nhân viên tham gia Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng).

1.2.2. Bản nhận xét của Ban Giám hiệu, Tổ Chuyên môn và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

1.2.3. Kế hoạch giáo dục của giáo viên phụ trách nhóm, lớp theo quy định.

1.2.4. Sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu sư phạm ứng dụng hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo), có nhận xét và đánh giá của Hội đồng Chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

1.3. Thời hạn nộp báo cáo, danh sách và hồ sơ của giáo viên đăng ký dự thi về BTC Hội thi cấp thị xã.

Nhà trường gửi báo cáo kết quả tổ chức Hội thi cấp trường, danh sách, và hồ sơ đăng ký dự thi Hội thi cấp thị xã của giáo viên về Bộ phận chuyên môn mầm non - Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/11/2018.

Trên đây, là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019 của trường mầm non Sơn ca, Hiệu trưởng Trường Mầm non và bộ phận chuyên môn đề nghị các tổ trưởng, các đồng chí đăng kí dự thi giáo viên giỏi cấp trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình, thực hiện nếu có vướng mắc các đồng chí báo cáo về nhà trường qua Tổ Chuyên môn mầm non (đồng chí Đặng Thị Giang 0915220058) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                          Người xây dựng kế hoạch

-PGD&ĐT ĐT, Trường MNSC(b/c)                                                           Phó hiệu trưởng

-Tổ chuyên môn, giáo viên(t/h)

-Thông tin của nhatrường

- Lưu: VT-CM.                                                                            

                                                                                                                 Đặng Thị Giang

 

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

                                                                  Lưu ngọc Nhung