Xuất bản thông tin

Công tác tháng 10

Công tác tháng 10


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-MNSC

Mạo Khê,  ngày 05  tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

                                              CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10– 2014

 

 

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

           1. Hội nghị cán bộ viên chức lao động

                     2. Hoạt động chào mừng ngày 20/10

* Lịch cụ thể :

Lịch cụ thể:               

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người thực hiện

 

03

Hội nghị CB-VC-LĐ

BGH+ BCHCĐ

 

 

04

Họp triển khai công tác tháng 10

Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng+ TTCM

 

04

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, thanh tra năm học 2014 – 2015.

BGH+KT+TTCM

 

6-10

Kiểm kê cơ sở vật chất đầu năm học

BGH + KT

 

17-24

Khảo sát tay nghề

BGH

 

20

Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

BGH+ BCHCĐ

 

31

Họp bình xét thi đua tháng 10/2014

HĐTĐ

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH, TTCM (c/đ)

- BCH Công đoàn (p/h)

        - GV,NV (t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

Lưu Ngọc Nhung