Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SON CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mạo Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

           Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013-2014

                                                                                                                 Đơn vị tính: trẻ em

Tt

Nội dung

Tstrẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

320

 

 

32

36

123

129

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

320

 

 

32

36

123

129

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

 

 

0

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

320

 

 

32

36

123

129

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

320

 

 

32

36

123

129

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe

bằng biểu đồ tăng trưởng

320

 

 

32

36

123

129

V

Kết quả phát triển sức khỏe

 của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

301

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 16

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 3

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình

 chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục

 trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

X

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc

giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

X

X

X

                                                                                           Mạo Khê, ngày 30  tháng 12  năm 2013

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Thị Bẩy