Xuất bản thông tin

báo cáo đánh giá, kết quả ứng dụng CNTT kỳ I năm học 2017-2018

báo cáo đánh giá, kết quả ứng dụng CNTT kỳ I năm học 2017-2018


    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 
   

        Số:100/BC-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                     Đông Triều, ngày 03 tháng 12 năm 2017

 

Báo cáo

Đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học

của đội ngũ CBGV-NV học kỳ I năm học 2017-2018

 

        Căn cứ Công văn số 890/PGD&ĐT-CNTT, ngày 01/9/2017 về việc tăng cường dạy học trên phòng học thông minh năm học 2017-2018;

        Căn cứ Công văn số 975/PGD&ĐT-CNTT, ngày 21/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018;

        Thực hiện công văn số 81/KH-CNTT ngày 22/9/2017 tại trường MN Sơn ca năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

 

I - Đánh giá ưu, nhược điểm các nội dung kiểm tra

1. ng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai chính phủ điện tử

          a. Ưu điểm

- Nhà trường đã cập nhật đủ danh sách học sinh theo lớp, cập nhật đủ danh sách CBGV-NV lên website của đơn vị. Đơn vị đã thiết lập được tin nhắn SMS tới 100% CBGV-NV và triển khai tới phụ huynh học sinh.

- Thực hiện tốt việc công khai lịch công tác của BGH lên website của đơn vị.

- Thực hiện tốt việc đưa các thông tin lên website phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về các hoạt động giáo dục của nhà trường tính đến thời điểm được kiểm tra.

b. Hạn chế

          - Việc thực hiện ký số cho các văn bản lưu thông trên môi trường mạng internet còn hạn chế

          - Việc thực hiện các thông tin công khai trên website theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT;Thông tư 21/2005 của Bộ tài chính;  trong năm học còn thiếu.

2. ng dụng CNTT vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

          a. Ưu điểm

          - Tổ chức cho CBGV thực hiện soạn duyệt giáo án online theo đúng kế hoạch đạt 92%.

          - Thực hiện dạy học trên phòng học thông minh có 14 cô ứng dụng tại nhóm lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi theo đúng kế hoạch đạt 20%, có hồ sơ minh chứng rõ ràng, đặc biệt khả năng sử dụng các thiết bị và phần mềm trên phòng học của đội ngũ giáo viên, học sinh được đánh giá tốt.

          - Có phân công cụ thể đội ngũ giáo viên tham gia thiết kế bài giảng e-learning.

          b. Hạn chế

          - Một số đồng chí dạy học trên phòng học thông minh chưa khai thác hiệu quả. Kỹ năng sử dụng của giáo viên còn hạn chế, một số đồng chí chưa làm chủ được các thiết bị cũng như phần mềm trên phòng học.

          - Nhiều giáo án không có hình đại diện, đặc biệt có những giáo án để hình đại diện không phù hợp.

3. Về triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

          a. Ưu điểm

          - Về CNTT phục vụ việc tham gia họp trực tuyến được trang bị đầy đủ, các thiết bị luôn sẵn sàng hoạt động khi ngành triệu tập họp.

          - Trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát lớp học và các hệ thống camera ở các hành lang,các phòng chức năng khác,  đã đưa hệ thống camera giám sát lên internet tại địa chỉ http://csmc-mnsonca.dongtrieu.edu.vn.

          b. Hạn chế

          - Các đơn vị có camera giám sát lớp học chưa lắp đặt hệ thống âm thanh tương tác hai chiều giữa phòng điều kiển trung tâm và các lớp học.

 4. Với các nội dung khác

          a. Ưu điểm

          ­-Tổ chức tập huấn về CNTT tại trường đã tổ chức tập huấn đủ các nội dụng cho đội ngũ CBGV-NV do Phòng GD&ĐT triển khai.

          b. Hạn chế

          - Trong việc xây dựng mô hình lớp học điện tử, trường học điện tử đơn vị có kế hoạch xây dựng mô hình lớp học điện tử, trường học điện tử theo lộ trình năm 2016-2020 nhưng hiệu quả chưa cao.

II - Đánh giá kết quả về việc triển khai, thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT của đơn vị:

          *Tập thể: Đơn vị nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.

    * Đánh giá CBGV-NV trong nhà trường.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Xuất sắc

Tốt

Khá

TB

1

Lưu Ngọc Nhung

HT

x

 

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hải

HP

x

 

 

 

3

Đặng Thị Giang

HP

x

 

 

 

4

Đoàn Thị Tuyết Hồng

HP

x

 

 

 

5

Lê Thị Hồng

TTCM1

x

 

 

 

6

Phạm Thị trà My

GV

 

x

 

 

7

Thân Thị Thu Thảo

GV

x

 

 

 

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền

GV

x

 

 

 

9

Trương Hồng Liên

GV

x

 

 

 

10

Phạm Thị Phương

GV

 

x

 

 

11

Tô Thị Hoài

GV

x

 

 

 

12

Hoàng Thị Thu

GV

 

x

 

 

13

Nguyễn Thị Kim Tuyết

TPCM2

x

 

 

 

14

Nguyễn Thị Thúy Liên

GV

x

 

 

 

15

Vũ Thị Vân Anh

GV

 

x

 

 

16

Đào Thu Phương

TTCM2

x

 

 

 

17

Nguyễn Thị Vi

GV

 

x

 

 

18

Phạm Thị Lành

CTCĐ

 

x

 

 

19

Vũ Thị Hằng

PCTCĐ

 

 

x

 

20

Phạm Thị Thắm

GV

 

x

 

 

21

Nguyễn Thị Huyên

GV

x

 

 

 

22

Trần Thị Lan Hương

GV

 

 

x

 

23

Nguyễn Thị Bích Liên

GV

 

 

x

 

24

Ty Thị Ba

GV

 

x

 

 

25

Nguyễn Thị Thúy

GV

 

x

 

 

26

Hoàng Thị Thu Hà

GV

 

x

 

 

27

Vũ Thị Kim Thương

TPCM1

 

x

 

 

28

Nguyễn Thị Thoan

GV

 

 

x

 

29

Đoàn Thị Kim Ngân

KT

x

 

 

 

30

Lê Thị Thúy Ân

YT

 

x

 

 

31

Nguyễn Thị Duyên

VT

x

 

 

 

Tổng

 

15

12

4

 

 -Xuất sắc: 15/31 đạt 48%

-Tốt : 12/31 đạt 39 %

-Khá: 4/31 đạt 13 %

III - Kết luận kết quả việc triên khai, thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT của đơn vị nhà trường.

           Trong thời gian tới nhà trường  tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 975/PGD&ĐT-CNTT, ngày 21/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 và ưu tiên các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai việc ứng dụng phòng học thông minh, khai thác tối đa các trang thiết bị trong phòng học thông minh.

2. Tăng cường số tiết dạy trên phòng học thông minh trên cơ sở kế hoạch đã lên. Đảm bảo 20% giáo viên nhóm 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, học sinh được sử dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị cũng như các chức năng của phần mềm trên các phòng học thông minh;

3. Đảm bảo 92% số lượng giáo viên tham gia soạn, duyệt giáo án online đảm bảo đạt chỉ tiêu trong kế hoạch đã xây dựng;

4. Đảm bảo 100% cán bộ giáo viên nhân viên biết sử dụng và khái thác CNTT vào quản lý và giảng dạy.

5. Với chức năng "thông tin học sinh" trên webbsite của đơn vị: Tiến hành thiết lập tin nhắn SMS với đội ngũ CBGV-NV trong đơn vị qua email qua tổ nhóm và các nhóm lớp tiếp tục thông tin nhắn với phụ huynh qua SMS.

6. Triển khai  kế hoạch tự đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cho đội ngũ CBGV-NV, cho tập thể đơn vị trong học kỳ I năm học 2017-2018./.

                  

Nơi nhận:

- LĐ Phòng (b/c);                                                     

-- Như kính gửi (t/h);

- Các bộ phân CM (p/h c/đ);                                                                                      - Lưu: VT, website trường.

 

TM. BÁN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

            Đặng Thị Giang