công khai tài chính ngày 26/6/2018        Tổng số trẻ báo ăn : 87  trẻ

  • Điểm trung tâm : 72 trẻ
  • Điểm lẻ : 15 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ :1.435.500đ
  • Điểm trung tâm : 1.188.000đ
  • Đểm lẻ : 247.500đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ

 

 


No comments yet. Be the first.

Mới nhất