Công khai tài chính ngày 25/5/2018


        Tổng số trẻ báo ăn : 90  trẻ

  • Điểm trung tâm : 75 trẻ
  • Điểm lẻ : 15 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ :1.485000đ
  • Điểm trung tâm : 1.237.500đ
  • Đểm lẻ : 247.500đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ

 


No comments yet. Be the first.

Mới nhất