công tác trọng tâm tháng 2/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                           

                                                                                                       Mạo Khê, ngày 02 tháng 2 năm 2019

 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2019

Công tác trọng tâm:

Tổ chức kiểm tra toàn diện theo kế hoạch kiểm tra nôi bộ

Tổ chức  triển khai chuyên đề: "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm".

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02-30

Làm tốt công tác phát triển giáo dục, dui trì sĩ sỗ trẻ ra lớp dạt kế hoạch đã đề ra.

BGH+TTCM+CTCĐ

 

02/2/2019

Triển khai hoạt động chuyên môn tuần 21-24

BGH+TTCM+CTCĐ

 

03/2

Tổ chức thực hiện xây dựng môi trường vật chất lấy trẻ làm trung tâm

BGH+GV+HS

 

18-25

Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra thực hiện nề nếp công tác nuôi dưỡng

BGH+GV+ cô nuôi

 

2/3

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 2

BGH+TTCM +GV

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.