Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 01/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Số:    /QĐ-TrMN                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Mạo Khê, ngày 03 tháng 1 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ

Năm học: 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Căn cứ  vào Điều lệ trường Mầm non ( Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào công văn số 2246/SGD&ĐT –TTr ngày 29/8/2018 của sở GD&ĐT QN về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2018

Thực hiện công văn số 894/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 ngày 5/9/2018;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường  Mầm non Sơn Ca;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra 04 đồng chí giáo viên về giáo dục toàn diện, ( Đ/c Phạm Thị Lành, Đào Thu Phương, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Thúy liên), 04 đồng chí kiểm tra 01hoạt động sư phạm ( Đ/c vũ Thị Hằng, Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Liên.

Thời kỳ kiểm tra toàn diện: từ ngày 15-18/1/2019

Kiểm tra 1 hoạt động sư phạm: từ ngày 22-25/1/2019

Thời hạn kiểm tra là 13 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Lưu Ngọc Nhung -  Hiệu trưởng - Trưởng đoàn;

2. Đặng Thị Giang  - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng đoàn

3. Nguyễn Thị Thanh Hải-  Phó Hiệu trưởng - Thành viên

4. Lê Thị Hồng - Tổ trưởng CM 1 - Thành viên

5. Vũ Thị Diệp- Hành chính- Thư kí

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra phẩm chất hoạt động sư phạm nhà giáo, hoạt động chuyên môn của các đối tượng kiểm tra có tên tại Điều.

Giao cho Phó trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, chỉ đạo, theo dõi, giúp trưởng đoàn kiểm tra xử lý hoặc trình trưởng đoàn xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, bộ phận chuyên môn, văn phòng trường Mầm non Sơn Ca, các bộ phận có liên quan và các bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu CM, VT.

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 Lưu Ngọc Nhung
 


No comments yet. Be the first.